ตำแหน่งที่เปิดรับ

ช่างซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20 -40 
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุง / งานช่างไฟฟ้า /  เครื่องกล 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

สวัสดิการ

 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ (สัปดาห์ละ 5 วัน)
 • ค่าคอมมิชชั่น/ค่าน้ำมัน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • โครงการสวัสดิกองทุนกู้ยืม
 • โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมต่างๆของบริษัท 

โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและสแกนกลับมาที่
E-MAIL อีเมล์ : kitma.c@solomon.co.th

กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน ดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครงาน 1 ใบ รูปถ่าย 1 ใบ

 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

 3. สำเนาบัตรประชาชน

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 5. สำเนาหลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)

 6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน

 7. สำเนาใบรับรองการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

 8. สำเนาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

 9. ผลการตรวจ ATK

ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดรับ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ช่างซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า

 • เพศชาย อายุ 20 -40 
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุง / งานช่างไฟฟ้า /  เครื่องกล 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Import – Export Officer (BU)

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้าน งานนำเข้า-ส่งออก 3-5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Technical & Presales Engineer

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Solar Cell 2-5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Technical Engineer Manager / Technical Engineer(Energy)

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิคในสายงาน Solar Cell 3-5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sales Manager /Sales Engineer (Energy)

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • มีประสบการณ์งานขาย  Solar Cell 3-5 ปี
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Application Engineer (Enrich GE)

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Design และ Service งาน Solar Cell 2-3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ